Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Aktuálně

Nabídka volných pracovních míst

Canisterapie

https://www.mujrozhlas.cz/hovory/ve-vychovnych-ustavech-jsou-deti-bojovnici-bojuji-ale-sami-se-sebou-priznava-psycholog

Závěrečné zkoušky 2020/2021

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále
také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února
2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním
orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním
listem,se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky. Povinně budou všichni
žáci skládat praktickou zkoušku a ředitel školy stanoví druhou dílčí zkoušku formou písemné zkoušky nebo
ústní zkoušky (může i pro každý obor vzdělání samostatně). Písemná zkouška se prodlužuje o 30 minut na
celkových 270 minut. Ředitel školy také stanoví pořadí dílčích zkoušek.

Termíny závěrečných zkoušek (viz.harmonogram šk.r.)

Učební materiály k závěrečným zkouškám

Práce ve stravování

Zahradnická výroba

Stavební práce

Počet návštěvníků

1715151 návštěv

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00