Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Historie zámku

 

 

POHLED

 

První zmínky o dnešním městysi Višňové pocházejí již z roku 1252. Na místě zámecké budovy, ve které je v současné době výchovný ústav, stávala tvrz majitele panství. Je zaznamenána celá řada majitelů tak, jak se na tvrzi i panství střídali. V polovině XVI. století páni Zahrádečtí dali přestavět tvrz na zámek. Přesto, že o zámeckém parku nemáme písemné zprávy, lze předpokládat, že i v této době byl park založen. V době baroka přibyla pozdně renesanční budově baňatá vížka, byly nově upraveny vjezdy a provedeny další stavební úpravy. O ukončení těchto stavebních prací svědčí letopočet nad hlavním vchodem na nádvoří: 1779. Ani v záznamu o těchto opravách a úpravách není zmínka o zámeckém parku.

  Bazén Schodiště

Můžeme však usuzovat, že i park doznal určitých změn. Důkazem jsou nám barokní sochy instalované u budovy a v areálu parku.             V roce 1793 koupil zámek i panství Rudolf lord a hrabě Taff za 254.150 zlatých. K panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 15,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.park podle anglického slohu a že park rozšířili na dnešní výměru. V roce 1831 Taffové budovu opět opravili a v roce 1836 prodali za 375.000 zlatých. Hrabě Kašpar Filip Spiegel-Diesenberg koupil višňovský zámek za výše uvedenou sumu v roce 1836, za tři roky jej daroval svému synu Ferdinandovi, aby se posléze stal majitelem hrabě Maria Ferdinand Spiegel-Diesenberg.

Historická fotografie výchovného ústavu

 

 

 

 

 

 

P1312340 – kopie

 

 

 

Dějiny pánů von Spiegel – Desenberg

tento rod patří k původní šlechtě knížectví Paderborn ve Vestfálsku. Zmínka o rodině “ von Spiegel“ pochází již z doby kolem roku 1100. Úředně potvrzená se poprvé objevuje v roce 1224 s Hermanem Čechlem, se kterým také zažíná řada rodů.

Sídlem rodu je hrad Dasenberg na hoře Desenberg (Diesenberg) u Warburgu ve Vestfálsku, který se stal majetkem rodiny v roce 1250. Ve 14 stol. se rodina rozštěpila na Spiegel z Desenbergu, která se stala dědickým maršálstvím knížectví Paderbornu a na Spiegel z Pekelsheimu.

V polovině 16. století opustili Spieglové hrad Desenberg a nastěhovali se do rytířských sídel v blízkosti hradu. Roku 1787 byla linie Spiegel z Desenbergu povýšena do pruského hraběcího stavu.

ERB pánů von Spiegel z Desenbergu

Rodový erb tvoří tři (2:1) kulatá, zlatě orámovaná stříbrná zrcadla v červeném poli. Na přilbě s červeně stříbrnými pokrývkami stojí otevřený červené perutě, s obou stran obložené třemi zrcadly.

Heslo znaku zní: “ S BOHEM A S POCTAMI“

Pověst o původu jména rodu Spiegel

Ve spojitosti s horou Desenberg se vypráví pověst o zrcadlovém rytíři.

Na Desenbergu se usadil drak, kterého se velmi obávali všichni obyvatelé v širokém okolí hory. Jeden udatný rytíř ze Saska se rozhodl draka zabít. Vypravil se na Desenberg, štít se mu leskl jako zrcadlo. Drak se velmi polekal svého obrazu na štítu. Toho využil statečný rytíř a draka se mu podařilo zabít.

Od té události prý také pochází jméno šlechtického rodu „von Spiegel zum Desenberg“.

Také erb tohoto rodu ukazuje hrdinský čin třech členů rodiny Spiegelů.

Zámecká kaple

V prvním patře zámku je umístěna kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou zbudoval hrabě Ferdinand Spiegel v roce 1856. jeho syn Ferdinand August ji nechal v roce 1906 vyzdobit nástěnnými malbami, které zhotovil rakouský malíř Theofil Melichar.

Po odchodu řeholních sester se kaple přestala používat k bohoslužbám

THEOFIL MELICHAR ( 15. 10. 1860 – 9. 7. 1926)

rakouský malíř historických a náboženských obrazů a také specialista na restaurování starých fresek. Obnovil fresky i v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě v roce 1890.

P. JOSEF MAZÁNEK (1863 – 1943)

V letech 1896 – 1903 byl farářem ve Višňové, od roku 1903 byl zámeckým kaplanem a hraběcím sekretářem, zemřel 22. 4. 1943. Pohřbený je na místním hřbitově.

 

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00