Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Rekonstrukce Výchovného ústavu

 

Vlastní rekonstrukce, byla zahájena 4. Února 2011 a ukončena 31. 12. 2011
Historie:
Výchovný ústav, je umístěn v zámecké budově, která byla vystavena z původní tvrze, kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek. Původní tvrz ze 16 století byla přebudována v roce 1796 a znovu modernizována do podoby, kterou m, á zhruba dodnes v roce 1831. Na Višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexander Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taff.Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spiegelů kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů. V roce 1945 přešel zámek včetně parku do státního vlastnictví.
Roku 1946 byl zámek přidělen III.řádu sester svatého Františka, které v budově zřídili domov pro důchodce. Byly přestavěny místnosti, zřízen vodovod a ústřední topení, upraveno sociální zařízení a vyměněna nebo zazděna některá okna. 15.8.1951 byl v budově zřízen dětský domov pro 105 dětí přestěhovaných z Kuřimi.V roce 1965 snížení capacity na 80 dětí a zřízení skupiny dojíždějících učňů.1.9.1969 v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem.1973 přejmenováni na dětský výchovný ústav1.9.1986 vzniká Výchovný ústav pro chlapce ve věku 15 – 19 let.V současné době se užívá názvu, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1.

Zámecký park
Historie:
Součástí Výchovného ústavu je I zámecký park . Původních 10,5 ha nechali upravit podle anglického slohu a tím I rozšířit prostory zámeckého parku Taffové na současných vice jak 15 ha.Spiegelové,zvláště poslední z nich,vyspravovali park podle tehdejší módy – v parku byly rozestavěny kamenné vázy, vystavěna jeskyňka z vápence, zvaná Lurdská kaple, zřízena půlkruhová zídka s výklenkem pro sochu světce,busta hraběte Kolowrata na sloupovitém podstavci,to vše zasazeno v kulisy dřevin tak, jak to odpovídalo soudobé módě.
Počátkem 20.století byl zámecký park osázen řadou exotických dřevin,které patří k unikátům na jižní moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste CEDR LIBANONSKÝ,jedle řecká,jedle stejnobarvá,jinan dvoulaločný.
Z listnatých pak javor tatarský,kaštan jedlý,jerlín japonský,dřezovec trojtrnný,svitel latnatý,jilm lysý a nahovětvec kanadský.

 

Rekonstrukce v obrazech:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekonstrukce nádvoří zámku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavní vchod do zámku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedna z učeben ve škole

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pohled na budovu z venku – příjezdová cesta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chodba směrem k jídelně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavní vchod do zámku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rampa – pohled ze spodní části

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prostor garáží

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prostor hlavního vchodu


P1312340 – kopie

Výsledek rekonstrukce zámku r. 2011

 

 

 

 

 

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00