Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

36-67-E/02 Stavební práce

Charakteristika přípravy v oboru
Žáci se naučí manipulovat a skladovat stavební materiál, ručně přípravovat maltoviny a betonové směsi, ručně provádět zemní práce, oplocovat, vykonávat pomocné měřičské práce a pomocné dokončovací práce.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi se uplatní při výkonu povolání stavební dělník se zaměřením na pomocné stavební práce.

 

a)   Provádět zednické práce, tzn. aby absolvent :

 • používal technickou dokumentaci pozemních staveb, četl a zhotovoval jednoduché stavební výkresy a náčrtky;
 • prováděl jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
 • připravoval a organizovali pracoviště;
 • volil a používal nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky a udržoval je;
 • volil materiály a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravoval je na místo použití a připravoval je pro zpracování;
 • volil pracovní postupy betonářských a zednických prací;
 • prováděl jednoduché betonářské a zednické práce;
 • posuzoval optimální pracovní podmínky pro betonářské a zednické práce (teplota vzduchu, vlhkost aj.);
 • používal materiálové a technické normy;
 • sledoval a hodnotil kvalitu práce v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci;
 • omezoval negativní vlivy činností v oboru na životní prostředí, rozpoznával rizikové látky a nakládal s odpady v souladu s platnými předpisy.

 

b)   Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent:

 • chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků);
 • znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví;
 • znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 • byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a snažil se poskytnout první pomoc.

c)   Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent:

 • chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 • dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti (např. ISO-9001 apod.), zavedeným na pracovišti;
 • dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana).

d)    Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent:

 • znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 • efektivně hospodařil s finančními prostředky;
 • nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Obor Stavební práce je rozdělen do několika odborných předmětů a těmi jsou:  Technologie, Odborné kreslení a Odborný výcvik

 

Technologie: Tento předmět je jedním ze základů stavebních prací vůbec. Učíme se zvládnout nejen technologie staveb,jejich provedení,styl stavby,materiály,ale především vlastní technologii,jak stavbu vytvořit. Učíme se vazby cihelného zdiva,druhy zdiva,komíny,stavby,nářadí a pomůcky,výkopové práce,betonářské práce a v neposlední řadě i bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci.

 

Odborné kreslení: V tomto předmětu se učíme zvládnout základní prvky kreslení tvarů, různých objektů, kótování, kreslení náčrtků od ruky venku v terénu. Učíme se také připravit,nakreslit,okótovat a především použít jednoduchý stavební výkres v praxi. Získáváme znalost kreslení,čtení a poznávání jednotlivých tvarů a jejich vícerozměrného zobrazení. Učíme se poznat i kreslit zřizovací značky a důležité prvky každého výkresu, včetně všech nezbytných informací, které má dobrý výkres obsahovat.

 

Odborný výcvik: V oblasti odborného výcviku se naší studenti snaží uplatnit znalosti získané při teoretické přípravě ve škole. Nejen, že se učíme zacházet s nářadím a měřícími pomůckami, ale provádíme drobné stavby, opravy,rekonstrukce,výrobu a pokládku zámkové dlažby. Pokládku dlažby a obkladů, výrobu prvků ztraceného bednění, tvárnic a  výrobu ozdobných betonových prvků na ploty a zídky. V našem VÚ rovněž provádíme drobné stavební práce,opravy a údržbu objektu včetně budov přilehlých jako je skleník,garáže,cihlové zdi zámku a podobně. Také se podílíme na výrobě chodníků a v rámci kooperační činnosti s obcí a různými organizacemi je náš podíl rovněž rozprostřen do dalších stavebních činností, které vyplývají s požadavku zadavatelů.

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00