Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

O ústavu

P1031021

Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Adresa: Zámek 1, 671 38
IČO: 49 438 921
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana, 118 12

Ředitel: Mgr. Vladimír Korek


Historie a současnost Výchovného ústavu ve Višňovém
Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem 1. 9. 1969 byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce 1973. Od 1. 9. 1986 vzniká výchovný ústav pro mentálně retardované delikventní chlapce  ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. V roce 2012 se stává výchovný ústav koedukovaným zařízením a přijímá i dívky, které jsou zařazeny do programu resocializace a reedukace. Všem dětem je poskytována odborná péče v oblasti výchovy i vzdělávání. V roce 2015 vzniká oddělení pro příjem dětí-cizinců bez doprovodu.

Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20.století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, z listnatých pak javor tatarský, kaštan jedlý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, svitel latnatý, jilm lysý a nahovětvec kanadský.

Do ústavu jsou přijímáni chlapci a děvčata prostřednictvím diagnostických ústavů i z terénu na základě soudního rozhodnutí a orgánu sociálně – právní ochrany dětí. Jde o děti se závažnými poruchami chování a učení. Ve většině se jedná o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou činnost. Někteří jsou experimentátory, jiní mají aktivní zkušenosti s návykovými látkami a drogami. Jedná se o děti, které ve velké míře pochází z rodin sociálně slabých, kde výchovné mantinely téměř nebo vůbec neexistovaly.
Všechny děti mají možnost se ve střední škole při výchovném ústavu vyučit ve dvouletých učebních oborech, v oboru, který si sami zvolili. Ve velké míře psychologických zpráv dětí se vyskytuje mentální postižení, ADHD, poruchy učení. Velmi často se tyto jednotlivé diagnostikované prvky kombinují. Dále v našem zařízení sdružujeme děti s léčebným režimem a EPCHO ( Extrémní poruchy chování).
Děti, které mají zájem se doučit i v případě, že již přesáhli věkovou hranici dospělosti, byla jim ukončena ústavní či ochranná výchova, mohou dokončit učební obor na základě smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Děti, které nemají možnost umístění nebo návratu k rodině můžeme na základě dohody o dobrovolném pobytu dále vzdělávat a rozšiřovat jejich obzory v rámci obecného vědomí. tyto děti se mohou i dále vzdělávat. Ředitel zařízení je oprávněn povolovat dětem za stanovených podmínek, žádosti rodičů a následného souhlasného stanoviska pracovníka OSPOD, pobyt mimo zařízení – dovolenky.

Školní zařízení sdružuje:
I. Výchovný ústav
II. Střední školu
III. Školní jídelnu ( možnost stravování i cizích strávníků)

I. Výchovný ústav – charakteristika zařízení
Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovný ústav ve Višňovém spadá do sítě Diagnostického ústavu pro mládež v Brně.
Na základě souhlasu MŠMT jsou do zařízení umísťováni i chlapci a dívky s uloženou ochrannou výchovou.
V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány v rámci střední školy při výchovném ústavu, stejně tak i zahradnictví. Neodmyslitelnou součástí hospodářství je i chovatelský dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. K dispozici  je i sportovní areál. V tomto areálu sportovišť najdeme především víceúčelový kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a hřiště s umělým osvětlením na juniorskou kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách upravováno na ledovou plochu. Nechybí zde atletické doskočiště skoku dalekého a výseč pro vrh koulí. Na základě dohody s organizací SOKOL Višňové využíváme sportovní – víceúčelovou halu v obci pro sportovní aktivity našich dětí při nevyhovujících klimatických podmínkách, ale i v rámci soutěží, či olympiád.
V budově zámku jsou v současné době ubytováni chlapci v bytových jednotkách rodinného typu. Dívky mají ubytování zajištěno v samostatném objektu areálu zařízení.  Každý byt má tři ložnice, kuchyňku, jídelnu a společenskou místnost s potřebným vybavením (barevné televizory, videopřehrávače, magnetofony, videohry, X-box, počítače, společenské hry, pračka, vybavení kuchyně apod.). Na práci s dětmi se podílí  9 vychovatelů. Každá skupina má přiřazeny dva tzv. skupinové vychovatele, kteří s dětmi organizují výchovnou činnost a sociálně zajišťují danou skupinu. Spolu s nimi se na mimoškolní činnosti podílí i ředitel, zástupce ředitele, etoped a vedoucí vychovatel, 7 asistentů pedagoga. V tomto týmu jsou i 4 ženy.
Ve dvorním objektu „domečku“ jsou chlapci, kteří se připravují na výstup a chlapci schopní samostatnějšího a odpovědného chování s přiměřeně volným režimem. Jedná se o další samostatný objekt v areálu zařízení.

II. Střední škola – charakteristika:
Součástí výchovného ústavu je i střední škola, která chlapcům i dívkám s ústavní nebo ochrannou výchovou poskytuje vzdělání v oborech:
Práce ve stravování – dvouletý obor, odborný výcvik chlapci i dívky vykonávají v moderní školní kuchyni
Stavební práce – dvouletý i tříletý obor, odborný výcvik chlapci (dívky) vykonávají v areálu zařízení a také formou spolupráce s obcí Višňové a soukromými firmami z okolí.
Sadovnické a květinářské práce – dvouletý obor, odborný výcvik chlapci i dívky vykonávají ve vytápěných sklenících v rozlehlé zahradě a zámeckém parku, dále také formou spolupráce s obcí Višňové při údržbě obecních prostor.

Pro děti v zařízení je možné zařídit studium externě na ostatních civilních školách v rámci Jihomoravského kraje.

Jsme připraveni poskytnout radu, pomoc a přijmout děti a mládež s různými poruchami chování a učení včetně dětí léčebných. Můžeme nabídnout různé formy vzdělání i práci v takzvané „Pracovní skupině“.Neváhejte nás kontaktovat a zeptat se na naše možnosti. Rovněž je možné přijímat děti z řad veřejnosti ke studiu na naše obory – externí a dojíždějící studenty-děti. Především se jedná o děti s problémy, poruchami učení a chování. Nebo se můžete jen informovat. V případě výchovných problémů Vašich dětí vám poskytnou poradenskou činnost naši fundovaní odborníci zcela zdarma.

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00