Přijímací řízení

Údaje o přijímacím řízení na Střední školu Višňové, Zámek 1

Obory jsou určeny pro žáky s ukončeným základním vzděláním, kterým byla nařízena soudem ústavní nebo ochranná výchova v našem zřízení. Přijímací zkouška (jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška) se nekoná. Ke vzdělávání v každém oboru může být přijato maximálně 8 žáků. Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem SŠ, jsou zejména:

Odevzdání přihlášky- řádně vyplněná

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Doložení splněné povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného zákl.vzdělání (potvrdí ZŠ, kterou žák navštěvuje)

Doporučení školského poradenského zařízení (je-li u žáků vyžadována úprava podmínek vzdělávání)

O přijetí či nepřijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel zařízení. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny pod registračním číslem na veřejně přístupném místě školy a na www stránkách školy.

Podání přihláškyNejzazší termín pro odeslání přihlášek uchazečem je 20. února.

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024. V dalších letech bude možné podat přihlášky fakticky ihned po vyhlášení kritérií řediteli škol.
Přihláška se podává třemi způsoby:
a) elektronicky prostřednictvím DIPSY – na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
b) v podobě výpisu získaného z DIPSY – bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
c) na tiskopisu- který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).
Přihláška podána tiskopisem nebo výpisem může být doručena i datovou schránkou nebo jiným obecným způsobem podle správního řádu.
Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce; u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. Podpis nezletilého již tedy není součástí přihlášky.
Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět.
Přílohami přihlášky jsou:
1)
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, je-li podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. potřeba – z posudku musí být zřejmé identifikační údaje uchazeče, obor vzdělání, pro který je vydáván, vyjádření o zdravotní způsobilosti, datum vydání posudku a identifikační údaje vydávajícího lékaře (je možné použít formulář MŠMT)
2)
doporučení školského poradenského zařízení
3)
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (je možné použít formulář MŠMT), hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení (je možné použít formulář MŠMT)
4)
doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání,
(viz. Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1.ledna 2024)
Metodika_přijímací řízení_od 1.1.2024_final k 17.1.2024.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Výsledky přijímacího řízení šk.rok 2024/2025